Parish

Parish Name : B.Pallipatti
Parish Priest : Fr. Devasagayam D.
Established Year : 1930
Address : O.L. of Mt. Carmel, B.Pallipatti – 635 301. Via Bommidi Dharmapuri Dt.
Vicariate : Harur
Telephone : 9940864674