Parish

Parish Name : Bommidi
Parish Priest : Fr. Antonysamy M.
Established Year : 1955
Address : St. Antony’s Church Bommidi – 635 301 Dharmapuri Dt.
Telephone : 04346/245174