Parish

Parish Name : Mathigiri
Parish Priest : Fr. Perianayagam S.
Established Year : 1926
Address : O.L. of Health Church Hosur Cattle Farm Mathigiri – 635 110 Krishnagiri Dt.
Telephone : 04344/262699