Parish

Parish Name : Hosur - Divine Nagar
Parish Priest : Fr. Irudayanathan N.S.
Established Year : 2013
Address : Divine Nagar, Hosur, Krishnagiri Dt
Vicariate : Hosur