Parish

Parish Name : Adaikalapuram
Parish Priest : Fr. Saju George VC
Established Year : 1992
Address : adaikalapuram
Vicariate : Denkanikottai