Parish

Parish Name : Sundampatti
Parish Priest : Fr. Lourdusamy K.
Established Year : 2013
Address : Sundampatti, Chennai High Way, Krishnagiri
Vicariate : Krishnagiri