Parish

Parish Name : Averipalli mission
Parish Priest : Fr. Vijay Amirtharaj M.
Established Year : 2016
Address : Averipalli, Thally, Hosur
Vicariate : Denkanikottai