Parish

Parish Name : Kathanpallam
Parish Priest : Fr. Martin Christudass P.
Established Year : 2017
Address : Kathanpallam, Elathagiri, Krishnagiri
Vicariate : Krishnagiri