Parish

Parish Name : Poolapatti
Parish Priest : Fr. Antony Pushparaj U.
Established Year : 2010
Address : Poolapatti, Kovilur, Dharmapuri
Vicariate : Dharmapuri